1. Firma FHU DREWOSTYL udziela 24-miesięcznej gwarancji na swoje wyroby w okresie liczonym od daty zakupu, wydania towaru lub zakończenia montażu (montaż wykonany przez pracowników FHU DREWOSTYL, jeżeli został zlecony przez Kupującego wraz z zakupionym wyrobem).
 2. Producent gwarantuje, że wyrób jest wolny od wad fabrycznych.
 3. Firma FHU DREWOSTYL zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad wyrobu lub jego wymiany na produkt wolny od wad w ustalonym terminie.
 4. Na powłoki malarskie „Drewnochron Impregnat Extra” udziela się gwarancji tylko wtedy, gdy będą przestrzegane zalecenia określone przez producenta impregnatu (gwarant zaleca obowiązkowe malowanie w okresie jednego miesiąca od zakupu konstrukcji drewnianej). Niezastosowanie się do tego zalecenia przez Kupującego z gwarancji oznacza niewłaściwą konserwację.
 5. Inwestor oświadcza, że stan techniczny zakupionej konstrukcji razem z usługą montażu jest mu znany i odbiór konstrukcji potwierdza własnoręcznym podpisem.
 6. Sposoby zgłoszenia reklamacji: telefonicznie, mailowo, listownie. Należy dokładnie podać dane osobowe i adres.
 7. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad wyrobu, naprawy wyrobu.
 8. FHU DREWOSTYL nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe wyrobu spowodowane niewłaściwym transportem (za wyjątkiem transportu pojazdami producenta), niewłaściwym magazynowaniem lub niezastosowaniem się do zaleceń konserwacji i montażu wyrobu.
 9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowania wyrobu.
 10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu na czas upływający pomiędzy dniem zgłoszenia wady, a dniem w którym ją usunięto
 11. Termin rozpatrzenia wady to 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 12. Nie uznaje się za wady zdrowych sęków oraz naturalnych pęknięć drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna. Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu.
 13. Nie stanowią wad będących podstawą gwarancji zmiany wyrobu spowodowane jego użytkowaniem.
 14. Gwarancja nie obejmuje:
  • działań przy użyciu siły,
  • zmian w konstrukcji domków wykonane we własnym zakresie,
  • niewłaściwej pielęgnacji mającej na celu utrzymanie jakości drewna,
  • działania „sił wyższych” przyrody( burze, powodzie, trąby powietrzne itp.).